^Back To Top

Slovensko, malebná krajina úrodných rovín a vysokých hôr, leží v srdci Európy, kde sa stretávajú kultúrne prúdy východu a západu, slnečného juhu i priľahlého severu. Oplýva nielen prírodnými krásami, historickými a kultúrnymi pamiatkami, ale je bohatá na ľudové umenie a kultúru. Ľudové piesne, hudba, tanec, kroje sú veľmi rozmanité, odlišné v každom regióne, majú v sebe poéziu i výbušný temperament. Reprezentantom tohto bohatstva je aj Mestské folklórne štúdio v Považskej Bystrici, ktoré vzniklo v roku 1998 prechodom z DK Považských strojáni pod PX Centrum, ktoré svojim majstrovstvom a fantáziou, inšpirované ľudovou tradíciou, vytvára scénické obrazy s vysokým umeleckým nábojom a zároveň zachováva originalitu tancov stredného Považia. Činnosť Mestského folklórneho štúdia je zameraná na výchovu mladej generácie k uchovávaniu ľudových tradícií našich predkov. Pri MFŠ pracujú tri kolektívy – Detský folklórny súbor Mladosť, Folklóry súbor Považan a Seniorpovažan.

PX CENTRUM

Je príspevkovou organizáciou Mesta Považská Bystrica, ktorej hlavnou úlohou je zabezpečovanie plnenia kultúrnej a spoločenskej funkcie mesta na profesionálnej úrovni. V rámci svojej činnosti teda zabezpečuje organizáciu  kultúrneho a spoločenského života mesta, správu domov kultúry a prevádzku kina Mier, propagáciu mesta a rozvoj turistiky (najmä vidieckej a lesoturistiky), rozvoj a podporu remeselníckej výroby a tradícií prostredníctvom Turistickej informačnej kancelárie, ktorá je súčasťou PX CENTRA. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti je i práca s folklórnymi súbormi v rámci jedného z oddelení Mestského folklórneho štúdia. Okrem toho vytvára podmienky pre činnosť umeleckých súborov na území mesta a spolupracuje so všetkými kultúrnymi, športovými ustanovizňami, školami, či spoločenskými organizáciami. Činnosť je plne dotovaná z rozpočtu Mesta Považská Bystrica. Riaditeľkou PX CENTRA je Anna Kardošová.  

Mestské folklórne štúdio

MFŠ je samostatná jednotka PX Centra, ktorá podlieha jeho rozpočtu, systému a riadeniu kontroly.

 

Poslanie MFŠ

1. Uchovávanie regionálnych folklórnych tradícií – výskum folklóru na jednotlivých dedinách, kompozičné spracovanie, prezentácia formou nacvičených programov.

2. Podiel na výchove mladej generácie – občanov mesta a jeho okolia.

3. Tvorba a nácviky jednotlivých zložiek súborov, DFS Mladosť, FS Považan, Seniorpovažan, prezentácia pre občanov mesta pri rôznych príležitostiach, s dôrazom na výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ mesta a okolia.

4. Vytváranie imidžu a mena mesta Považská Bystrica na domácich, zahraničných festivaloch a súťažiach choreografií, ľudovej hudby a speváckych skupín na celoštátnej úrovni.

Copyright © 2013. Folklórne štúdio  Rights Reserved.